Semalt, telekeçilige goşmaça töleg bermek üçin Twitter hilelerini açýar

“Facebook” we “Twitter” -de Ro Christmasdestwo we Gara anna günlerinden başlap, “Tumblr” we “Instagram” -da sungat söýüjilerini çekmek üçin telekeçi hökmünde onlaýn üstünlik gazanmak üçin dürli strategiýalar we usullar bar. “Facebook” -y ulanan bolsaňyz we “Twitter” -i synap görmek isleseňiz, bu ýerde başlamak üçin gyzykly maslahatlary paýlaşdyk.

Ilki bilen etmeli işiňiz, professional görnüşli Twitter profilini döretmek we bioňyzy tamamlamak. Sosial media janköýerlerini almak aňsat däl, şonuň üçin hakykatdanam köp işlemeli bolarsyňyz. Esasanam Twitter-e täze gireniňizde we bu hakda hemme zady bilmeýän wagtyňyz zatlary dogry meýilleşdirmeli diýilýär. Ilkibaşda has köp adam çekmek üçin birnäçe wagt gerek bolar.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Frank Abagnale, “Twitter” -i ulanmak “Instagram” we “Facebook” -dan has gowy we aňsatdygyny aýtdy. Adamlary diňe sizi yzarlamaga höweslendirmeli, bu zatlary dogry meýilleşdirseňiz we ýokary hilli mazmuny we ajaýyp zatlary paýlaşyp halky gyzyklandyrsaňyz amala aşyrylyp bilner.

Twitter-iň algoritmi bilen işleşiň

Köp adam Twitter algoritminiň ähmiýetini bilenoklar we onuň bilen işlemek yzarlaýanlaryň sanyny artdyryp biljekdigini bilenoklar. Sanly marketologlar we sosial media dolandyryjylary, markalaryň we web sahypalarynyň eýeleri üçin Twitter-iň algoritmi bilen işlemegiň möhümdigini bilýärler. Oňa göz aýlamaly we haýsy ýokary göterilişleriň we peselmeleriň bolup geçýändigi bilen tanyş bolmaly.

Twitter wideolaryny ulanyň

Twitter wideolaryny ulanmak size hiç wagt yzarlaýjylary, paýlaşmalary we halaýanlary berip biler. Sosial media wideo marketing , işiňizi giňeltmegiň iň oňat usullaryndan biridir we bu köp makalalarda görkezildi. “Twitter” -den başga-da, yzarlaýanlaryňyzyň sanyny köpeltmek üçin “Snapchat”, “YouTube” we “Instagram” wideolaryny saýlap bilersiňiz. Sosial media profilleriňiziň umumy görnüşi gaty täsirli we özüne çekiji bolmaly.

Moreygy-ýygydan habarlaşyň

Günde näçe twit paýlaşýarsyňyz? Dogrusy, her gün “Twitter” -i ulanmaly we yzarlaýanlaryňy bir ýa-da beýleki görnüşde saklamaly. Her on minutda twit iberiň, onlaýn we janköýerleriňizi haýran galdyrmaga taýýardygyňyzy dünýä habar berer. Netijede, yzarlaýanlaryňyzyň sany artar we ulanyjylaryňyz twitleriňiz bilen has köp meşgullanarlar.

Üýtgeşik we täze bir zady synap görüň

Başgalaryň edýän zatlaryndan has üýtgeşik, täze we has gyzykly bir zady synap görmek möhümdir. Adamlaryň şol bir zatlary gaýta-gaýta paýlaşýan günleri gutardy. Bu günler adamlar profil suratlaryny we ajaýyp mazmuny bolan profillere çekilýär. Şonuň üçin Twitterde köp sanly yzarlaýjy almak üçin dürli zatlary synap görmeli we ajaýyp mazmun bilen synag etmeli. Bu amal çylşyrymly bolup görünmegi mümkin, emma internetde ýaşamagyňyzy üpjün etmegiň ýeke-täk usulydyr. Şeýlelik bilen, onlaýn görmek mümkinçiligine çynlakaý çemeleşýän bolsaňyz, ajaýyp we üýtgeşik twitler we makalalar bilen adamlary çekmeli. Onda bu barada näme pikir edýärsiňiz? Aşakdaky teswir gutusynda pikirleri paýlaşmagy ýatdan çykarmaň.

mass gmail